Skrevet av: KDOF (Kompetanseteam for drift og forvaltning)

Alle integrasjonsløsninger, både eksisterende og nye, og enkle og komplekse, krever gode rutiner for drift og forvaltning. Disse rutinene inkluderer blant annet oppdateringer, feil- og endringshåndtering, overvåkning og videreutvikling av system så vel som personell. Integrasjonsløsninger krever en sterk og god forvaltning for å være med på endringstakten til systemene som benytter seg av dem. Ett bevisst forhold til løsningens behov etter produksjonssetting er nødvendig for å kunne ta et overveid standpunkt til design og utvikling fra start.

Integrasjonsløsninger krever en sterk og god forvaltning for å være med på endringstakten til systemene som benytter seg av dem.

Et fokus på helheten

Med et inntog av nye begreper som Agile, DevOps og SRE (Site Reliability Engineering), viskes skillet mellom forretning, utvikling, drift og forvaltning i ferd mer og mer ut. Der man tidligere flyttet en applikasjon fra silo til silo, fra forretning til utvikling, videre til testing, og til slutt til drift og forvaltning, ser man i dag nytten av å ha et større fokus på hele livssyklusen til en integrasjon - fra idéstadiet til produksjon og avvikling.

For å håndtere bedriftens integrasjonsløsninger på en bærekraftig måte, kreves gode rutiner og verktøy, samt prosedyrer for saksbehandling, utvikling, versjonskontroll, bygging, testing, levering, monitorering og overvåkning av løsningen.  Kort fortalt, kvalitet og kontroll gjennom hele integrasjonens livsløp.

Automtisering og CI/CD

For å opprettholde effektivitet og øke leveringsfrekvens tilstrebes standardisering og automatisering av prosesser der det er hensiktsmessig. Når vi snakker om utvikling av applikasjoner og integrasjonsløsninger, så betyr dette i mange tilfeller en såkalt CI/CD pipeline. Som en analogi kan man se for seg et samlebånd i en fabrikk, hvor operatørene er automatiserte roboter. Produktet på samlebåndet gjennomgår flere steg, og for hvert steg er det nærmere og nærmere et ferdig og fullkomment produkt. Målet med en CI/CD pipeline er å redusere tiden det tar fra en utvikler har laget en løsning, til den er i bruk hos kunden. Utvikleren putter løsningen sin på første stasjon av samlebåndet, så går resten av seg selv.

I tillegg til at CI/CD reduserer tiden det tar for å få rullet noe ut i et produksjonsmiljø, så vil det også effektivisere selve utviklingsprosessen i vesentlig grad. En CI/CD pipeline tillater utvikleren å kjøre automatiserte tester på et tidlig steg av "samlebåndet". På denne måten får utvikleren umiddelbart tilbakemelding dersom endringen man prøver å levere har feil i seg, istedenfor å måtte finne ut av dette etter at den er i produksjon.

Monitorering

For å kunne fange opp problemer med integrasjoner når de er produksjonssatt, er det viktig med monitorering og overvåkning. Det er for både å sørge for høy oppetid og for å kunne fange opp feil. Ved valg av riktig verktøy og løsninger vil en ikke bare kunne sette opp alarmer som kan fortelle nøyaktig hva som skaper problemer i meldingsflyten, men også kunne være proaktiv og oppdage når en tjeneste begynner å feile. Man kan dermed ta grep for å forhindre stans i systemer før det skjer.

Forvaltningshåndbok

Hensikten med forvaltningshåndboken er å samle og komplementere informasjon i en struktur som er relevant for å forvalte integrasjonsløsningene.

Avella har bygget en egen Forvaltningshåndbok, som vi mener er den beste til å forvalte integrasjonsløsningenes livsløp, fra installasjon av programvare, til endringshåndtering, og videreutvikling, testing, levering, produksjonssetting, monitorering og overvåking. Denne inneholder bl.a. skisser over nettverk, systemer og integrasjonene slik at man enklere kan få oversikt og se ulike sammenhenger.

Målgruppen for forvaltningshåndboken er alle som har ansvar for drift og forvaltning av integrasjonsløsninger. Den kan også benyttes i opplæringsøyemed for lettere å kunne ta inn nye ressurser.

image-20220318-100819

Avella har lang erfaring innen området, og vi benytter gjerne vår egenutviklede Forvaltningshåndbok for å sette rammer og standarder for arbeidet rundt drift og forvaltning.

Har du spørsmål eller vil vite mer om hvordan vi jobber med drift og forvaltning av integrasjoner? Ta kontakt med vår salgssjef Ole Morten Boldevin på boldevin@avella.no eller på telefon 928 38 279.