På tide å transformere den operative driftsmodellen
Skrevet av: Ole Morten Boldevin

I artikkelen «Crafting a fit-for-future Retail Operating Model», peker McKinsey på 3 områder hvor varehandelen må endre sin driftsmodell. Behovet for å endre fokus fra kostnadsreduksjon til å transformere den operative driftsmodellen er stort. 

Det er i hovedsak 3 pilarer det fokuseres på:

  1. Investering i fremtidig vekst gjennom omskolering og nyansettelser

  2. Etablere en mer smidig omnikanal driftsmodell

  3. Endre måten å jobbe på gjennom automatisering

1. Investere i fremtidig vekst gjennom omskolering og nyansettelser

I varehandelen har kompetanse blitt en differensiator, og stadig flere opplever at ny kunnskap er nødvendig for å sikre fremtidig vekst. Samtidig er det kun et fåtall som tar dette innover seg og fokuserer på videreutdanning av ansatte, eller har dette med i sin rekrutteringsstrategi. 

For å imøtekomme morgendagens behov, er det kritisk at varehandelen planlegger for fremtidige endringer. Det er helt nødvendig å gjøre en kartlegging av hvor de store endringene vil skje og hvor fremtidig vekst vil komme. Dette danner grunnlaget for det kompetansebehovet som skal til for å imøtekomme disse endringene, og realisere veksten. Det har vært en viktig dreining mot forretningsmodeller som krever integrasjon mellom digital og fysisk handel. Dette stiller helt andre krav til andre arbeidsprosesser, større smidighet, digitalisering og automatisering, og ikke minst andre roller og kompetansekrav.

Omskolering av arbeidsstyrken er svært kostnadskrevende, men viser seg å ha en ROI som er 1,5-3 ganger høyere enn å rekruttere eksternt. Det er derfor viktig for varehandelen å kartlegge kompetansen som eksisterer i bedriften i dag, samt legge en plan for hvordan kompetansegapene skal lukkes.

Rekruttering av nye ressurser vil som regel være nødvendig, selv om store deler av kompetansebehovet kan fylles med omskolering. Dette gjelder spesielt der varehandelen ligger etter på digitalisering og analyseområdet. Behovet for å sikre god flyt av data mellom ulike løsninger, er helt essensielt for å sikre at forretningsbeslutninger blir tatt raskt og på riktig grunnlag.

2. Etablere en mer omnikanal driftsmodell

Et av kjennetegnene ved suksessfulle organisasjoner innen varehandeler, er evnen til å kontinuerlig omstille seg til nye trender i markedet, som for eksempel endret kjøpsadferd. For å kunne gi de beste rådene og den beste veiledningen er det helt avgjørende at den ansatte har relevant informasjon om kunden og kundens preferanser i kjøpsøyeblikket. 

Det er kritisk for varehandelen å bli en omnikanal-først organisasjon. Det er viktig å ha digitale og offline team som er godt samkjørte, og på den måten sikre den riktige balansen mellom investeringer i fysiske butikker og det digitale.

Det kan være nyttig å gjøre en dag-0 vurdering av forretningen, det vil si en sammenligning av dagens ressursallokering kontra hvordan man ville stilt seg ved en nyetablering av tilsvarende virksomhet. Det er viser seg at 5-10% av kostnader kan spares ved å revidere og ta konsekvensen av hvilke aktiviteter som virkelig er forretningskritiske og bringer verdi.

En omnikanal-først tilnærming vil også kreve at organisasjonene har godt integrerte systemer, slik at relevant informasjon om f.eks. kunde og transaksjoner flyter godt mellom kassasystem og nettbutikk. Dette er en forutsetning for at organisasjoner skal kunne tilby en helhetlig og effektiv kundereise, samt at sluttbruker sitter igjen med en god kjøpsopplevelse

3. Endre måten å jobbe på gjennom automatisering

Automatisering kommer til å være en betydelig faktor for endring i tiden som kommer. McKinsey Research har konkludert med at over 50% av aktivitetene i varehandelen kan automatiseres helt eller delvis. Samtidig som dette vil kunne være med på å redusere behovet for arbeidskraft, vil det også kunne skape nye arbeidsplasser, men med krav til annen kompetanse. Besparelsene man oppnår kan reinvesteres i for eksempel en styrking av kompetanse hos arbeidstakerne.

Det første steget i automatisering er å fokusere på det som gir virkelig verdi for sluttkunden. Ofte viser det seg at eksisterende prosesser inneholder unødig kompleksitet, og forenkling av prosesser blir således en svært viktig aktivitet. Redefinering av prosesser kan, i følge samme research-paper, redusere antall steg med 20 -30%.

Så snart prosessene er forenklet og dokumentert, kan en starte arbeidet med automatiseringen.  Workflow Management verktøy kan være noe krevende, men kan være til svært god støtte i beslutningsprosesser, og benyttes ofte, blant annet til, å forenkle valideringssteg. Alternativt kan man benytte seg av enkle RPA-verktøy (Robotic Process Automation) for å automatisere prosessene.

For å ta det neste steget, vil det være naturlig å introdusere Kunstig Intelligens inn i forretningskritiske prosesser. I tillegg til å automatisere prosesser, vil dette steget kreve at det etableres «lærende prosesser», som trenes og bygger opp erfaring, som igjen vil generere økt innsikt. Dette er kjente teknikker som benyttes innen områder som assortiment-sammensetning og prissetting, der avanserte algoritmer stadig oftere taes i bruk for å analysere store datasett, og til å forbedre Category Management-funksjonen.

Øyvind Aronsen

 

For å virkelig kunne dra nytte av den stadig økende datamengden er det særdeles viktig at man har kontroll på dataene, samt at disse har en enkel og optimal flyt mellom relevante applikasjoner. Først da kan man transformere data til informasjon og videre til innsikt som kan spille en kritisk rolle på beslutningstidspunktet, enten beslutningen gjøres manuelt eller automatisk.

Vi i Avella bygger integrasjoner på ulike integrasjonsplattformer, som forenkler dataflyt mellom produsent og konsument. Vi sikrer også at interaksjonene er robuste nok til å kunne håndtere behovet fra ulike datakilder. Dette gjør at integrasjonsløsningen blir både fleksibel, skalerbar og kostnadseffektiv å forvalte.

En forutsetning for en god integrasjonsløsning er at organisasjonen enes om en god integrasjonsstrategi. Basert på vår mange års erfaring med både små og store integrasjonsprosjekter, har Avella definert et sett med Arkitekturprinsipper for Integrasjon. Vi ser at slike prinsipper er kritiske for å lykkes, og de må være kjent i hele organisasjonen – ikke bare i IT-avdelingen. 

For oss er dette Integrasjon. Helt Enkelt.